Projekt wzmocnienia gruntu – Bielsko-Biała

Otrzymaliśmy zlecenie na projekt wzmocnienia gruntu dla realizacji Inwestycji zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Kochanowskiego. Jest to relatywnie nietypowy temat, bo samo wzmocnienie nie wynikało nie tyle z niekorzystnych warunków gruntowych, a z konieczności ograniczenia osiadań. Główny Projektant zaprojektował budynek mieszkalny wielorodzinny o siedmiu kondygnacjach nadziemnych. Niefortunnie, pod budynkiem przebiega główny kolektor kanalizacji sanitarnej. W związku z tym fundamenty Projektant zaprojektował jako przesztywnione, a dodatkowo wsparte na kolumnach betonowych. Po naszej stronie było opracowanie projektu wzmocnienia wraz ze wskazaniem ilości, długości i lokat kolumn. Przeanalizowaliśmy przekazane materiały i przystąpiliśmy do pracy.

Otrzymaliśmy od Projektanta Konstrukcji obciążenia na fundamenty co było naszym punktem wyjściowym. Część północną zaprojektował w układzie ścianowym, natomiast część południową w konstrukcji słupowej. Układ konstrukcyjny Projektant przyjął jako podłużny, to znaczy, że główne obciążenia ze stropów i ścian zostały przekazane na ściany podłużne. Ściany poprzeczne kondygnacji powyższych przekazują obciążenia za pośrednictwem belek na zewnętrzne ściany podłużne, natomiast ściany kondygnacji podziemnej mają charakter wypełniający.

Projekt wzmocnienia gruntu – rozwiązania

Przeanalizowaliśmy reakcje podporowe na fundamenty przenoszone przez konstrukcję. W części południowej reakcje ze słupów dochodziły do wartości 2650 kN (min. 1450 kN). Natomiast w części południowej otrzymaliśmy obciążenie liniowe ze ścian o wartości maksymalnej 800 kN/m. Bazując na naszym doświadczeniu wykonawczym oraz znajomości rynku założyliśmy kolumny betonowe o średnicy wiercenia 600 mm. Obliczyliśmy nośności pojedynczych kolumn, nośności kolumn w grupie i przystąpiliśmy do ich rozmieszczania. Ze względu na występowanie gruntów spoistych, w większości w stanie plastycznym, musieliśmy stosownie dogęścić rozstawy kolumn. Rozważaliśmy także możliwość zastosowania fundamentów studniowych (studnie fundamentowe) jednakże występowanie napiętego Zwierciadła Wód Gruntowych odciągnęło nas od tego pomysłu. W związku z tym zaprojektowaliśmy kolumny betonowe o średnicy wiercenia 600 mm oraz długości 8,50 m każda.

Kolumny zaprojektowaliśmy z betonu żwirowego C30/37, z zaleceniem zastosowania betonu palowego na drobnym kruszywie. Konieczne będzie wiercenie w technologii betonowania ciągłego, a zatem drobne kruszywo jest jak najbardziej wskazane, gdyż minimalizuje ono ryzyko powstania “korka” w adapterze. Zbrojenie wydaliśmy w formie prefabrykowanych, odcinkowych koszy zbrojeniowych. Dla całości opracowaliśmy rysunki wykonawcze, które mogą Państwo zobaczyć w poniższym sliderze.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy