obliczenie zabezpieczenia wykopu

Odcinkowe zabezpieczenie wykopów – opis ogólny

Zaprojektowaliśmy odcinkowe zabezpieczenie wykopów w granicy działki celem późniejszego wykonania muru oporowego typu Rekers. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy ze spółką OSTMAX sp. z o. o. Dobraliśmy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, ściankę o długości łącznej 60 m, która ma pełnić funkcję zabezpieczenia tymczasowego. Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie w miejscu różnicy poziomów pomiędzy drogą wewnętrzną, a działką sąsiednią. Co prawda został w tym miejscu zaprojektowany mur oporowy, jednakże niemożliwym jest wykonanie rozkopów pod osadzenie ścian kątowych bez zastosowania dodatkowego zabezpieczenia. Pracę rozpoczęliśmy od pełnej analizy przekazanych materiałów. Poświęciliśmy dużo nakładu pracy, ze względu na duży zakres Inwestycji na analizę badań podłoża gruntowego, ponieważ na działce Inwestor realizuje aż 5 hal wielkopowierzchniowych. Również szczególnie skupiliśmy uwagę na analizie rzędnych terenowych i przekrojów przez teren. Ponadto, ze względu na duże przybliżenie do granicy starannie przeanalizowaliśmy oddziaływanie infrastruktury sąsiedniej na projektowane zabezpieczenie.

Odcinkowe zabezpieczenie wykopów – opis rozwiązania

Przyjęliśmy ze względów wykonawczych, ekonomicznych oraz czasu wykonania zabezpieczenie w formie ścianki typu berlińskiego. Zaprojektowaliśmy ściankę w układzie wspornikowym, która to posiada wysokość łączną równą 9,0 m. Obliczyliśmy, że konieczne będzie zastosowanie zbrojenia ścianki z profili HEB 200 wykonanych ze stali S355. Wydaliśmy wytyczną dotyczącą kotwienia ścianki w otworach średnicy 600 mm wypełnionych mieszanką betonową. Obliczyliśmy maksymalny rozstaw profili ścianki berlińskiej, który to wynosi 2,0 m. Zwymiarowaliśmy na podstawie obliczeń parć na obudowę wykopu niezbędny przekrój opinki drewnianej, który wynosi 120*120 mm dla przedmiotowej ścianki. Przeanalizowaliśmy stateczność rozwiązania dla wszystkich pobliskich otworów geologicznych zawartych w ramach rozpoznania geologicznego. Przeanalizowaliśmy także wszystkie warianty możliwego obciążenia obudowy wykopu, tak, byśmy zaprojektowali rozwiązanie zarazem ekonomicznie uzasadnione, jak i bezpieczne. W efekcie sporządziliśmy nasz autorski Projekt Technologiczny PBIM.PT.21.146.

Rozwiązania szczególne

Zaprojektowane przez nas zabezpieczenie było jednym z prostszych tematów z jakimi ostatnimi czasy mieliśmy do czynienia. Przeanalizowaliśmy starannie PZT i nie stwierdziliśmy większych trudności wykonawczych. Odsunęliśmy ściankę berlińską od muru oporowego ze względu na relatywnie duży zapas przestrzeni pomiędzy granicą działki, a krawędzią muru. Daliśmy w ten sposób także możliwość optymalizacji rozwiązania w zakresie geometrii i zbrojenia ścian kątowych. Zaprojektowaliśmy obudowę tymczasową, a zatem po wykonaniu prac konstrukcyjnych i zasypek górne krawędzie profili ścianki Wykonawca upali poniżej poziomu projektowanych elementów Zagospodarowania Terenu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy