Ścianka berlińska Chorzów – informacje ogólne.

Ścianka berlińska Chorzów: Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie projektu zabezpieczenia części wykopu na potrzeby wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Następnie na bazie tego projektu wykonamy docelowe zabezpieczenie (po stronie PBIM). Przedmiotowy budynek zostanie zrealizowany w Chorzowie przy ul. Parkowej. Otrzymaliśmy zlecenie na odcinkowe zabezpieczenie wykopu (od osi 1 do osi 12) toteż w takiej formie je zaprojektowaliśmy w tym wydaniu projektu. Wybraliśmy, jako rozwiązanie optymalne pod względem ekonomicznym, technicznym oraz funkcjonalnym, zabezpieczenie wykopu w formie ścianki typu berlińskiego. Z uwagi na znaczną głębokość wykopu koniecznym było zastosowanie rozparć stalowych. W pierwotnym wydaniu projektowaliśmy jedno rozparcie ukośne w miejscu przegłębienia oraz ściankę w schemacie wspornikowym na reszcie odcinka. Zdecydowaliśmy się, z  uwagi na trudności wykonawcze związane z wierceniem wykonanie podwójnego rozparcia oraz skrócenie profili stalowych.

Opis ogólny rozwiązania

Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopu od  zachodniej, pomiędzy osiami 1, a 12. Od pozostałych stron Zamawiający wykona rozkop o bezpiecznych nachyleniach skarp wykopów. Realizujemy zabezpieczenie w formie ścianki typu berlińskiego. Od strony zachodniej Zamawiający wykonał obniżenie terenu o aż 4,0m, z bezpiecznym nachyleniem skarpy 1:1. Z uwagi na trudności z wierceniem, że w części płytkiej profile będą zakotwione w wcześniej rozwierconym otworze wypełnionym mieszanką betonową na głębokość około 1,0m, natomiast w części głębokiej profile zostaną doprowadzone do poziomu dna wykopu. Po zakończeniu przez nas prac Zamawiający wykona wykop szerokoprzestrzenny.

Rozwiązania techniczno-materiałowe: Ścianka berlińska Chorzów.

Ścianka wykonana z profili stalowych szerokostopowych HEB 140 oraz HEB 160. Profil dobieraliśmy w zależności od głębokości maksymalnej wykopu (3,0m w części płytszej mierząc od spodu skarpy oraz 4,50 w części niższej). Dopuszczamy rozstaw profili na wszystkich odcinkach nie większy niż 2,0m. Rozparcie wykonamy w formie rozpór i zastrzałów wykonanych z profili szerokostopowych HEB 140 i HEB 160. Do słupków tworzących ściankę przyspawamy kleszcz z w/w profilu, natomiast od strony wykopu wykonamy rozparcie o pale kotwiące. Pale kotwiące wykonamy jako wiercone, średnicy 600mm, długości 4,0m, z wypuszczonym profilem mocującym. Z uwagi na bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość montażu rozparcie będzie wykonane z zastosowaniem profili zamkniętych. Rekomendujemy profile PZ 250x150x10, jednakże dopuszczamy wypuszczenie innego profilu o równoważnym, bądź lepszym wskaźniku zginania. Wszystkie połączenia wykonamy jako spawane – spoiny pachwinowe, obwodowe. Wykonamy spoiny o wysokości minimum 4 mm. Jak Wykonawca wykona płytę fundamentową to zdemontujemy rozparcia stalowe.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy