Ścianka berlińska Chorzów – informacje ogólne.

Ścianka berlińska Chorzów: Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie projektu zabezpieczenia części wykopu na potrzeby wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Następnie na bazie tego projektu będzie wykonane docelowe zabezpieczenie (wykonastwo po stronie PBIM). Przedmiotowy budynek realizowany będzie w Chorzowie przy ul. Parkowej. W związku z otrzymaniem zlecenia na zabezpieczenie odcinkowe (od osi 1 do osi 12) to w tym wydaniu projektu zabezpieczenie na takim odcinku zostało zaprojektowane. Jako rozwiązanie optymalne pod względem ekonomicznym, technicznym oraz funkcjonalnym zostały zaprojektowane ścianki typu berlińskiego. Z uwagi na znaczną głębokość wykopu koniecznym było zastosowanie rozparć stalowych. W pierwotnym wydaniu projektowano jedno rozparcie ukośne w miejscu przegłębienia oraz ściankę w schemacie wspornikowym na reszcie odcinka. Jednakże, z  uwagi na trudności wykonawcze związane z wierceniem koniecznym było wykonanie podwójnego rozparcia oraz skrócenie profili stalowych.

Rozwiązania techniczno-materiałowe: Ścianka berlińska Chorzów.

Projektuje się zabezpieczenie wykopu od  zachodniej, pomiędzy osiami 1, a 12. Od pozostałych stron zostanie wykonany rozkop o bezpiecznych nachyleniach skarp wykopów lub jedynymi robotami ziemnymi koniecznymi do wykonania jest zdjęcie humusu. Zabezpieczenie w formie ścianki typu berlińskiego. Od strony zachodniej zostało wykonane obniżenie terenu o aż 4,0m, z bezpiecznym nachyleniem skarpy 1:1. Ścianka wykonana z profili stalowych szerokostopowych HEB 140 oraz HEB 160. Dobór profilu jest zależny od głębokości maksymalnej wykopu (3,0m w części płytszej mierząc od spodu skarpy oraz 4,50 w części niższej). Dopuszczalny rozstaw profili na wszystkich odcinkach wynosi 2,0m. Z uwagi na trudności z wierceniem w części płytkiej profile będą zakotwione w wcześniej rozwierconym otworze wypełnionym mieszanką betonową na głębokość około 1,0m, natomiast w części głębokiej profile zostaną doprowadzone do poziomu dna wykopu. Rozparcie w formie rozpór i zastrzałów wykonanych z profili szerokostopowych HEB 140 i HEB 160. Do słupków tworzących ściankę zostanie przyspawany kleszcz z w/w profilu, natomiast od strony wykopu rozparcie o pale kotwiące. Pale kotwiące jako wiercone, średnicy 600mm, długości 4,0m, z wypuszczonym profilem mocującym. Z uwagi na bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość montażu rozparcie będzie wykonane z zastosowaniem profili zamkniętych. Rekomenduje się profile PZ 250x150x10, jednakże dopuszcza się wypuszczenie innego profilu o równoważnym, bądź lepszym wskaźniku zginania. Wszystkie połączenia jako spawane – spoiny pachwinowe, obwodowe.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy