Ścianka berlińska Katowice

W związku z otrzymanym zapytaniem na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia wykopów celem montażu prefabrykowanego zbiornika retencyjnego opracowaliśmy projekt technologiczny zabezpieczenia. Jako rozwiązanie optymalne pod względem ekonomicznym, czasowym oraz wykonawczym zostało wykonane zabezpieczenie za pomocą ścianki typu berlińskiego.

Opis ogólny rozwiązania

Ścianka berlińska (Katowice) w schemacie statycznie niewyznaczalnym – wspornik z podporą pośrednią w postaci ramy z zastrzałem. Słupki ścianki wykonane z profili stalowych HEB 140 osadzonych w uprzednio  wywierconych otworach średnicy min. 600mm wypełnionych mieszanką betonową. Dopuszczalny rozstaw słupków wynosi 2,0m. Wysokość profili wynosi 6,0m. Dolne krawędzie profili zostały owinięte geowłókniną. Zastosowanie geowłókniny ma za zadanie ułatwienie wyciągnięcia profili z gruntu. Dopuszcza się owinięcie profili innym materiałem, grunt, by spełniał on swoją funkcję. Po wykonaniu słupków należy wykonać wykop wstępny na głębokość około 1,0m. Następnie należy oczyścić profile oraz przyspawać do nich kleszcze. Kleszcze wykonane z profili stalowych min. HEB240, ze stali S355. Można zastosować inne profile, o korzystniejszym (większym) wskaźniku zginania. W środku rozpiętości należy wykonać rozporę pośrednią, również z profilu HEB240. Rozpora pośrednia jako spawana. Wszystkie spoiny należy wykonać jako pachwinowe, obwodowe, o wysokości min. 5mm.

Ścianka berlińska Katowice – głębienie wykopu.

Tak dobraliśmy wysokość montażu rozpory, by było technicznie możliwe osadzenie zbiornika w wykopie.Po wykonaniu rozparcia można wykonać wykop docelowy o projektowanej głębokości. Określając rzędną dna wykopu uwzględniono konieczność wykonania podbudowy np. z betonu niekonstrukcyjnego. Technologia osadzenia zbiornika poza zakresem realizowanego opracowania. Wypełnienie przestrzeni między profilami w postaci opinki drewnianej z krawędziaków 100*100mm. Podane wymiary opinki należy traktować jako minimalne. Krawędziaki o przekroju 100*100 mm są wystarczające do przejęcia parcia gruntu w poziomie posadowienia. Jednakże, jeżeli Wykonawca uzna inaczej to dopuszcza się włożenie opinki o innym przekroju (np. 120 * 120mm).  Głębokość maksymalna wykopu wynosi 3,70m. Dokładne rzędne montażu kolejnych elementów tworzących ściankę oraz określające poziom posadowienia zostały wskazane w części rysunkowej. Jako optymalizację, po uprzednim kontakcie z dostawcą zbiornika zdecydowano się na uprzednie obniżenie terenu o 1,0. Obniżenie wykończone skarpami o bezpiecznym kącie nachylenia skarpy 1:1.5.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy