Opis ogólny projektu.

Na zlecenie firmy Alfa Cieszyn będącej Wykonawcą prac geotechnicznych oraz żelbetowych w ramach realizacji zadania “Przebudowa i rozbudowa zakładu stopów odlewniczych”, gdzie częścią zadania objętym zakresem Wykonawczym firmy Alfa Cieszyn było wykonanie konstrukcji żelbetowych (w większości podziemnych) na potrzeby instalacji podkonstrukcji oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia technologii produkcyjnej. Ważnym jest, że konstrukcje żelbetowe realizowane będą wewnątrz już istniejącej hali (konstrukcja żelbetowo-prefabrykowana, główne słupy nośne posadowione pośrednio) zatem problemem z jakim należy się zmierzyć to zabezpieczenie fundamentów istniejących celem wykonania wykopów. Kolejnym z problemów jest bardzo wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych, co również stwarza niemałe trudności zarówno projektowe, jak i wykonawcze.

Zastosowane rozwiązania projektowe.

1. Zabezpieczenie fundamentów istniejących.

Z uwagi na bardzo duże naprężenia pod fundamentami istniejącymi, wysoki poziom ZWG, budowę ośrodka gruntowego (grunty niespoiste gruboziarniste – żwiry, otoczaki, głazy) oraz bardzo małą ilość miejsca zdecydowano się na zabezpieczenie w formie palisady wierconej, praktycznie przyległej do lica fundamentów istniejących. Taki zabieg w głównej mierze obniża także ryzyko przesunięcia fundamentu oraz osiadania (brak możliwości osypania się gruntu pod fundamentem, co nie jest możliwe w przypadku wykonania ścianki typu berlińskiego podczas zakładania opinki drewnianej). Łączna długość palisady wynosiła 16 mb. Podstawowe parametry palisady oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

 • głębokość maksymalna wykopu (mierząc od spodu fundamentów istniejących): 3,20m
 • średnica wiercenia: 400mm;
 • wysokość łączna palisady (mierząc od spodu fundamentów istniejących): 6,50m;
 • zbrojenie: HEB140 co pal;
 • klasa betonu: C30/37;
 • gatunek stali dla kształtowników: S235;

2. Posadowienie pośrednie – pale fundamentowe.

Posadowienie pośrednie fundamentów pod konstrukcje stalowe oraz fundamentu zbiornika realizowane było poprzez pale fundamentowe CFA.  Pale zlokalizowane były na różnych poziomach, w zależności od tego gdzie były wykonywane. Wraz z palami zostały wydane oczepy żelbetowe pod montaż podkonstrukcji. Warto nadmienić, że reakcje na fundamenty wydane przez Głównego Projektanta osiągały znaczne wartości (rzędu 2000 kN), a miejsca do wykonania pali było bardzo mało. Niektóre oczepy palowe służyły do podparcia belek stalowo-żelbetowych, który były umieszczane NAD istniejącymi fundamentami zlokalizowanymi wewnątrz hali. Priorytetem na etapie projektowania były względy wykonawcze – należało tak dobrać geometrię oczepów oraz średnicę i lokalizację pali, by były  możliwe do realizacji. Sama kolejność wiercenia również miała ogromne znaczenie – w przypadku np. uprzedniego wykonania wykopu pale zlokalizowane pomiędzy fundamentami istniejącymi byłyby już technicznie niewykonalne.

Opis zastosowanych rozwiązań oraz dane konstrukcyjno-materiałowe – pale fundamentowe:

 • technologia: pale CFA;
 • średnica wiercenia pali: min. 600mm;
 • długość pali: 6,50m;
 • zbrojenie: jako koszowe;
 • łączna ilość: 16 szt.

Opis zastosowanych rozwiązań oraz dane konstrukcyjno-materiałowe – oczepy palowe:

 • technologia: oczepy żelbetowe monolityczne;
 • klasa betonu: min. C25/30;
 • receptura: beton towarowy;
 • wodoszczelność: W8;
 • stal zbrojeniowa: A-IIIN, B500B lub B500C;

2017
Rok założenia
95
Wykonanych projektów
35
Zrealizowane budowy