Ścianka berlińska, śląsk

Zakończyliśmy projekt technologiczny wykonania tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów (ścianka berlińska) na palach CFA w ramach realizacji zadania: „Zmiana funkcji części budynku na halę produkcyjno–magazynową” zlokalizowanej w Bielsku Białej (śląsk) przy ul. Witosa-Lipnik oraz jesteśmy w trakcie jego realizacji.

Łączna ilość ścianki berlińskiej i kotew gruntowych:

Do wykonania jest zabezpieczenie ścian wykopów na długości 60 mb wraz z zastosowaniem systemu kotwienia (1 lub 2 rzędy kotew gruntowych w zależności od rozpatrywanego punktu).

Łącznie:
– około 860 m2 ścianki typu berlińskiego;
– 28 kotew gruntowych.

Ścianka berlińska, a wykop głęboki

Zabezpieczenie projektowane było dla wykopu o znacznej głębokości oraz dużym obciążeniu naziomu (droga transportowa). Zastosowane rozwiązanie stanowi rewizję projektu podstawowego. Wówczas zabezpieczenie projektowane było w formie ścianki typu berlińskiego wraz z rozparciami stalowymi. Jednakże, inwentaryzacja geodezyjna kilku wykonanych profili stanowiących konstrukcję ścianki wykazała, że materiały do projektowania posiadają szereg niedokładności odnośnie rzędnych wysokościowych. Jednakże nauczeni doświadczeniem każdy element realizowany przez PBIM podlega ścisłej kontroli, dzięki czemu było możliwe opracowanie bezpiecznego rozwiązania zamiennego. Takie sytuacje wskazują na to jak ważna jest czujność oraz ciągła kontrola podczas projektowania oraz realizacji specjalistycznych robót geotechnicznych.

2017
Rok założenia
95
Wykonanych projektów
35
Zrealizowane budowy